Thăm dò ý kiến

Ngừng làm việc, bao lâu?


Chăm sóc con cái của bạn, một ưu tiên. Nhưng bao lâu bạn sẽ sẵn sàng để ngừng làm việc và phụ thuộc tài chính vào người phối ngẫu của bạn? Tùy bạn trả lời!

Bao lâu bạn có thể cân nhắc để ngừng làm việc tự nguyện và phụ thuộc tài chính vào người phối ngẫu của bạn?

Ít hơn 1 năm. Từ 1 đến 2 năm. Từ 2 đến 5 năm. Từ 5 đến 10 năm. Hơn 10 năm.

bỏ phiếu

<Kết quả>