Ngừng làm việc, bao lâu?

Ngừng làm việc, bao lâu?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Chăm sóc con cái của bạn, một ưu tiên. Nhưng bao lâu bạn sẽ sẵn sàng để ngừng làm việc và phụ thuộc tài chính vào người phối ngẫu của bạn? Tùy bạn trả lời!

Bao lâu bạn có thể cân nhắc để ngừng làm việc tự nguyện và phụ thuộc tài chính vào người phối ngẫu của bạn?

Ít hơn 1 năm. Từ 1 đến 2 năm. Từ 2 đến 5 năm. Từ 5 đến 10 năm. Hơn 10 năm.

bỏ phiếu

<Kết quả>